Vi ste ovde: Naslovna Servis za kupce Opšti uslovi prodaje - Tipski ugovor o prodaji robe

Opšti uslovi prodaje

I UVOD
Opštim uslovima prodaje robe, u salonima nameštaja ’’FORMA NATUR’’ d.o.o. bliže se određuju uslovi rezervisanja i plaćanja robe, način, uslovi i rokovi isporuke robe, uslovi montaže robe i pravo na reklamaciju i otklanjanje nesaobraznosti za kupljenu robu.

II USLOVI REZERVISANJA ROBE
Da bi izvršio rezervaciju robe, Kupac je u obavezi da uplati minimalno 20% vrednosti robe, na ime kapare, kao garanciju da će stvarno preuzeti i platiti poručenu robu.
U slučaju da Kupac, iz bilo kog razloga, na lični zahtev, odustane od kupovine poručene robe, za koju je uplatio kaparu, ’’FORMA NATUR’’ d.o.o. Beograd (u daljem tekstu Prodavac) zadržava 20% iznosa od ukupne vrednosti robe, na ime izgubljene dobiti i manipulativnih troškova. Navedeni iznos se Kupcu zadržava ukoliko od kupovine odustane pre izvršene isporuke zaključno sa posednjim predviđenim danom za isporuku.
Prodavac garantuje Kupcu da će, nezavisno od datuma isporuke, važiti cena po kojoj je roba rezervisana uplatom avansa od strane Kupca.Ovako ugovorena cena se ne može menjati bez obzira na kasnije eventualne promene u cenovniku Prodavca i obavezujuća je za obe ugovorene strane.

III NAČIN, USLOVI I ROKOVI ISPORUKE
Kada je mesto isporuke robe na području iste opštine, Prodavac je u obavezi da Kupcu obezbedi isporuku i montažu prodate robe, prema važećim uslovina isporuke i montaže koji su vidno istaknuti u svakom maloprodajnom objektu.
Potpisivanjem predračuna Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa naplatom troškova prevoza i montaže.
Ukoliko je odlukom direktora Prodavca predviđen popust za prevoz i montažu robe od strane Kupca, koji je naznačen na samom predračunu, Prodavac nije u obavezi da izvrši isporuku, kao i uslučaju kad Kupac odluči da sam preuzme robu, već Kupac preuzima robu u maloprodajnom objektu Prodavca i samostalno obezbeđuje isporuku i montažu robe.

Datum isporuke i montaže robe se utvrđuje na osnovu definisanih rokova isporuke, sa kojima je Kupac upoznat pre plaćanja avansa i rezervisanja iste.Rok isporuke se računa od dana uplate avansa od minimalno 20% od vrednosti robe, odnosno po celekupnoj uplati kod kreditnog plaćanja i virmanske uplate.

Pre nego što se roba isporuči, Kupac se obaveštava o terminu isporuke robe, i dužan je da pre isporuke robe u salonu nameštaja gde je uplatio avans izvrši i ostatak uplate do pune vrednosti robe.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči kupcu ili trećem licu koje ono označi najkasnije do datuma koju je upisan u predračun kao datum isporuke ili da uz pisanu saglasnonost kupca pomri predhodno dati rok isporuke. Ukoliko Kupac, i pored urednog obaveštenja, nije prisutan kada je isporuka dogovorena i roba se ne može isporučiti, Prodavac nije u obavezi da ponovo izvrši isporuku. U tom slučaju Kupac se obavezuje da samostalno preuzme kupljenu robu koja je vraćena sa isporuke.

Kupac je u obavezi da po prijemu obaveštenja o spremnosti robe za isporuku istu primi ili lično preuzme najkasnije do datuma koji je na predračunu naznačen kao datum isporuke.

Ukoliko Kupac nije u mogućnosti da robu primi ili lično preuzme ni u naknadnom roku od 8 dana, od dana koji je naznačen na predračunu, Prodavac će mu na ime troškova skladištenja robe od datog avansa obračunavati 1% na ukupnu vrednost robe za svaki dan kašnjenja u prijemu robe. Troškovi skladištenja se obračunavaju počev od narednog dana od dana kad ističe 8 dana od datuma naznačenog na predračunu. Prodavac može maksimalno na ime troškova skladištenja robe koju Kupac nije preuzeo prema definisanom roku naplatiti iznos od 10% vrednosti robe a od iznosa datog avansa. Smatra se da Kupac odustaje od ovog Ugovora u slučaju da robu ne preuzme po proteku 60 dana od dana naznačenog kao rok isporuke, te je Prodavac ovlašćen da na ime odustanice zadrži datu kaparu.

IV USLOVI MONTAŽE ROBE
Kupac je u obavezi da, prilikom montaže, oslobodi dovoljno prostora za montažu (min. 3 x 3m) kako bi se ista brzo i efikasno izvršila. U suprotnom, Prodavac nije u obavezi da montira isporučenu robu.
Isporučena roba se u prostorijama Kupca montira samo u položenom stanju. Montažerske ekipe Prodavca nisu u obavezi da, usled neadekvatne veličine prostorije, nameštaj montiraju u uspravnom položaju.

Ukoliko Kupac sam preuzima robu u paketu, a samim tim i samostalno obezbeđuje montažu preuzete robe, u obavezi je da se pridržava uputstva za montažu koje se nalazi u okviru propratne dokumentacije. U suprotnom, Kupac ne može ostvariti pravo na reklamaciju, odnosno roba koja je namontirana suprotno uputstvu za montažu i neadekvatnim alatom ne podleže garanciji.

Iz tehničkih razloga, ekipe montažera Prodavca ne montiraju ogledala, čiviluke, viseće kuhinjske elemente i slične delove na zid u prostoriji kupca. Takođe ne vrši ni montažu sudopera ni priključak kuhinjskih elemenata na vodovodnu instalaciju u objektu Kupca.

Kad se ugrađuje sudopere, Kupac se mora pridržavati dostavljenog Uputsva i slikonom zaštititi sve nekantovane delove iverice od prodiranja vode inače ne ostvaruje pravo na otklanjanje nesaobraznosti usled pojave vlage u iverici.

Prilikom samostalnog preuzimanja robe Kupac je u obavezi da proveri sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije u pogledu količine i oštećenja pakata, neće uvažiti.

V UPUTSTVO ZA UPOTREBU I UPOZORENJE
Montaža proizvoda od drveta i oplemenjene iverice vrši se u skladu sa uputstvom za montažu po redosledu operacija. Proizvod je osetljiv na vlagu i potrebno ga je držati u zatvorenim prostorijama vlažnosti vazduha od 50% do 70% i temperaturi od 18C do 25C.

Proizvod se ne sme izlagati direktnom uticaju sunčevih zraka i mora biti udaljen najmanje 100 cm od izvora toplote. Za čišćenje prozvoda od drveta i oplomenjene iverice kkoristiti isključivo suvu mekanu krpu i sredstvo bez abrazivnih svojstava.

Proizvodi tapacirani mebl štofom mogu se tretirati usisivačem. Za čšćenje mrlja na ovim proizvodima koristiti vodu temperature do 40C sa dodatkom neutralnih hemijskih sredstava. Proizvodi tapacirani skajom, eko kožom i kožom čiste se suvim sunđerom lakim prebrisavanjem. Fleke skidati uz pomoć suve flanelske krpe. U slučaju da fleka ostaje koristiti neutralni sapun i čistu vodu i ostaviti proizvod da se prirodno osuši. Ne smeju se koristiti sredstva za pranje, razređivači, sredstva za poliranje, ulja, abrazivna sredstva i sapuni na bazi amonijaka.

VI POSEBNE NAPOMENE I UPOZORENJA O OPŠTOJ BEZBEDNOSTI PROIZVODA
U slučaju nenamenske upotrebe proizvoda (protivno svrsi kojoj je proizvod namenjen i uputstvu za upotrebu) postoji rizik od nastanka povreda.

Ukoliko proizvod sadrži staklene elemente potreban je poseban stepen pažnje prilikom njihve upotrebe i održavanja, a u cilju sprečavanja opasnosti od nastanka povrede usled loma stakla.

Potreban je poseban stepe pažnje pri rukovanjusa elementima proizvoda koji imaju ugrađen mehanizam kako bi se izbegla opasnost od povređivanja (uklještenje ruku ili prstiju), kao i u slučaju proizvoda čija je konstrukcija savitljiva (npr. stolica sa podesivim naslonom). Proizvode ne izlagati povišenim temperaturama, neposredno grejnim telima, otvorenom plamenu kako ne bi došlo do paljenja ili rizika od izbijanja požara.

Stiniji elementi proizvoda mogu predstavljati opasnost od gušenja i to gutanjem od strane male dece bez nadzora roditelja. Oštre ivice na proizvodima koji ih imaju predstavljaju opasnost od povređivanja, te je potrebno obratiti poseban stepen pažnje, naročito kad su u pitanju mala deca.

VII SAOBRAZNOST ROBE, GARANCIJA I REKLAMACIJA
Za svu robu koju prodaje "Forma Natur" d.o.o. Beograd važe garantni uslovi proizvođača.

Ako otklanjanje nesaobraznosti nije moguće niti popravkom niti zamenom robe,Kupac može da zahteva umanjenje ugovorene cene ili da da izjavu da raskida ugovor o praji pri čemu se Kupcu vraća celekupan iznos.

U slučaju da isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac ima pravo da zahteva od Prodavca da se nesabraznost otkloni popravkom bez plaćanja naknade ili da se izvši zamena nesaobrazne robe.

Ukoliko iz bilo kog razloga, dođe do reklamacije kupljene robe, ista je moguća samo u periodu trajanja garancije. O opravdanosti reklamacije Prodavac je dužan da donese odluku najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijave reklamacije od strane Kupca. Ukoliko Kupac u navedenom roku ne dobije pisano obaveštenje o odbijanju reklamacije smatra se da je Prodavac istu prihvatio i obavezao se da je reši u rauzmnom roku, a najduže d0 30 dana.

Kupac ima pravo na ostvarivanje garancije isklučivo uz fiskalni račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

VIII OSTALI USLOVI
Prilikom dogovora oko isporuke robe, Kupac je dužan da ukaže na sve eventualne probleme, tehničke prirode, koji mogu da se jave pri isporuci i montaži (nemogućnost prilaza stambenom objektu, uski hodnici, nestandardna širina otvora - manja od 80 cm, itd). U slučaju tehničkih problema roba se isporučuje samo do ulaza u stambeni objekat Kupca.

Za isporučenu robu, Prodavac ne vrši nikakve prepravke i dorade, čak i uz saglasnost Kupca.

Montaža isporučenog nameštaja se vrši na mestu koje Kupac sam odredi. Prodavac ne vrši premeštaj i razmeštaj već postojećeg nameštaja.
Iz tehničkih razloga, ekipe montažera Prodavca ne montiraju ogledala, čiviluke, viseće kuhinjske elemente i slične delove, na zid u prostoriji Kupca. Takođe se ne vrši priključak kuhinjskih elemenata na vodovodnu instalaciju u objektu Kupca.

IX MARKETING AKTIVNOSTI
"FORMA NATUR" d.o.o. Vas poziva, kao Kupca, da dostavite Vaše podatke, u cilju budućeg informisanja o našim marketinškim aktivnostima, kao i da učestvujete u telefonskim anketama. Podaci koje ovim putem dostavite koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u napred navedene svrhe od strane ovlašćenih lica preduzeća i neće se ustupati ni prezentovati trećim licima, van ciljeva ovde date saglasnosti.

Dostavljanjem podataka, omogućavate nam da iste koristimo na neodređeno vreme bez naknade u cilju Vašeg informisanja o našim aktivnostima i poboljšanja kvaliteta usluga, a sve po principu dobrovoljnosti. U slučaju zloupotrebe podataka van pomenutih ciljeva, imate pravo na naknadu štete u skladu sa Zakonom.

Svojim potpisom na ovom dokumentu Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa svim uslovima prodaje robe, kao i sa uslovima korišćenja datih podataka i daje saglasnost za obradu istih od strane ’’FORMA NATUR’’ d.o.o.
U slučaju da želite da otkažete datu saglasnost molimo Vas da pošaljete e-mail sa podacima na adresu odjava@formanatur.rs ili preporučeno poštom na adresu ,,FORMA NATUR’’ d.o.o. Batajnički drum br.1 Beograd.
Kupac je u mogućnosti da, ukoliko iz bilo kog razloga bude nezadovoljan izvršenom uslugom, sve nepravilnosti prijavi salonu nameštaja gde je izvršio kupovinu, na brojeve telefona koji se nalaze na predračunu ili pozivanjem na broj 011/414 08 85, kao i na e-mail: reklamacije@formanatur.rsCeo dokument o Opštim uslovima prodaje možete skinuti ovde: Opšti uslovi prodaje